Vrácení zásilky a výměna

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením§i 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které jsou uvedeny v popisu zboží na webovém rozhraní obchodu

se zboží hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Projeví-li se vada v průběhu šestiměsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylovadné již při převzetí

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího písemně na elektronické adrese prodávajícího nwebo telefonick. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžitk, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží

Reklamované zboží je povinen kupující vrátit na adresu Anna Pietrzak, XSARA-

AS-POL, P.O. Box 7, 790 84 Mikulovice u Jeseníku

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které było upraveno na přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které było po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dödávce zvukové nebo obrazové nahrávky , pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v soladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrncti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lůhtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář, jež tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat přímo na kontaktní adresu prodávaícího nebo na adresu elektronické prošty prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti /14) dnů od odstoupení od slouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupuící máklady spojené s navrácením zboží prodávaícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající penžní prostředky přijaté od kupuícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupuícím, a to bezhotovostně na út, který kupující uvede ve formuláři přiloženém k vracenému zboží. Odstoupí-li kupuící od kupní smlouvy, prodávaící není povinen vrátit přijaté peněžní rostředky kupuícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupuícího na vrácení kupní ceny

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávaící oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet kupujícího.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s zorvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Protokol pro vrácení/Reklamaci: Klikněte zde