Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Firmy Anna Pietrzak, podnikající pod názvem XSARA-AS-POL

Se sídlem, Polsko, Kraków, ul Szyllinka 52, DIČ 6792649764

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese

www.world-style.cz

  1. UVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) firmy Anna Pietrzak – XSARA-AS-POL se sídlem Polsko, Kraków, ul Szyllinka 52, IČ356648975, DIČ CZ683542381, dále jen „prodávající” upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník )dále jen „občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stranvzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávvajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.world-style.cz (dále jen „webová stránka”) , a to prostřednictvím rozhraní webové stránky ) dále jen („webové rozhraní obchodu”)

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživtelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet – konto“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží rovněž bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných

k přístupu do jeho uživatelského účtu .

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, že kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarovéhoa softwarového vybavení

prodávajícího, popř. Nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativnho charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedené cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených S balením a dodáním zboží. Informace spojené s balením a dodáním zboží. Uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v příadech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zeména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží – to vloží kupující do elektronického nákupního košíku

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako „objednávka“)

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícím je kupuícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou v uživatelském rozhraní či objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru zboží (množství zboží, Kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné. Potvrzení objednávky – například písmně či telefonicky.

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícímvzniká doručením přijetí objednávky , jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na elektronické připojení, náklady na telefonní Hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit

prodávajícímu následujícími způsoby:

  • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4982323359/0800

Vedený u Ceskej Sporitelny

  • Bezhotovostně plrostřednictvím platebního systému PayPal

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinu obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena platná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupuící povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby – čísla objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, ž ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které było upraveno na přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které było po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dödávce zvukové nebo obrazové nahrávky , pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v soladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrncti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lůhtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář, jež tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat přímo na kontaktní adresu prodávaícího nebo na adresu elektronické prošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti /14) dnů od odstoupení od slouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupuící máklady spojené s navrácením zboží prodávaícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající penžní prostředky přijaté od kupuícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupuícím, a to bezhotovostně na út, který kupující uvede ve formuláři přiloženém k vracenému zboží. Odstoupí-li kupuící od kupní smlouvy, prodávaící není povinen vrátit přijaté peněžní rostředky kupuícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupuícího na vrácení kupní ceny

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávaící oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet kupujícího.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s zorvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob doprvy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem,n ež bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení

6.4. Při převzetí zboží od přeprvce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přeprvci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilkynemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením§i 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku)

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které jsou uvedeny v popisu zboží na webovém rozhraní obchodu

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

7.2.3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

7.2.4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šestiměsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylovadné již při převzetí

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího písemně na elektronické adrese prodávajícího nwebo telefonick. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžitk, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží

7.5. Reklamované zboží je povinen kupující vrátit na adresu Anna Pietrzak, XSARA-

AS-POL, P.O. Box 7, 790 84 Mikulovice u Jeseníku

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Mimosoudní vyřizování stížnosti spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@world-style.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzikou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozděších předpisů.

<9.2. Kupující souhasí se zpracováním těchto svých osobních údaů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“ )

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinu ožnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zprcováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednáce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádt správně a pravdivě a e je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícho o změně ve svých osobních údajích

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány na dou neurčitou.Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatickým způsobem

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnutí osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovlné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracovní jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zprcování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Vzhledem k tomu , že kupní smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatnýách ustanovení nstoupí nové ustanovení. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či ochodních podmínek budou vždy provedeny písemnou formou

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím

v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní

smlouvy.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Anna Pietrzak XSARA-

AS-POL, P.O. Box 7, 790 84 Mikulovice u Jeseníku, adresa elektronické pošty

shop@world-style.cz, telefon +420 702 873 900

V Krakově, dne 11.1.2016